22. ខែ​មិថុនា 2021
គោលការណ៍ឯកជនភាព៖

Introduction to Policy

1. Disclaimer
2. Editorial Policy
3. Privacy Policy
4. Advertising Policy
5. Terms and Conditions of Use

Introduction to Policy

These policy are created in purpose to ensure that all users and visitors of our sites are fully aware of the terms and conditions in using any information and service on the website and mobile app.
There are 5 main policies were listed below to inform our users and visitors to go through and notice including: disclaimer, editorial policy, privacy policy, advertising policy and terms and conditions of use.
Should you have any doubts, please kindly contact us (www.healthdcam.com) for clarification.

1. Disclaimer

Health information, video, podcast, infographic and picture contained in this website and mobile app are used for general information only. The information and service are provided by Health.D Cam are subjected to update and correct for accuracy, reliability, and available with respect to the users and relevant keyholders. Any reliance you place on such information is strictly at your own risk.
Through the website you can link to other websites which are not under the control of Health.D Cam. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.
All effort and capability are made to keep the website up and running smoothly. However, Health.D Cam takes no responsibility for the website and mobile app being temporarily unavailable or no accessible due to technical issues beyond our control.

2. Editorial Policy

Our website (healthdcam.com) is committed to bringing a high standard and well-informed health information and referral service. We aim to provide a wide-range and diverse health topics to meet the need of healthcare in daily basis.

The health content is accurate and unique that make reliability and benefit to people who visit the website. All content writers and editors at Health.D Cam are authorized and responsible to edit and make any necessary changes on health content in order to ensure the quality and accuracy.

Health content and publication from other sites are ethically putting citation and backlink of the third-party source.

3. Privacy Policy

We may collect information about you in a variety of ways. The information we may collect on the site includes:

 • Personal Data
  Personally identifiable information, such as your name, email address, and telephone number, and demographic information, such as your age, gender, city/province, and interests, that you voluntarily give to us when you register with the website or our mobile application or when you choose to participate in various activities related to the site and mobile application such as online chat and message. You are under no obligation to provide us with personal information of any kind you don’t want to.
 • Data From Social Networks
  User information from social networking sites, such as Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube including your name, your social network username, location, gender, birth date, email address, profile picture, and public data for contacts, if you connect your account to such social networks. This information may also include the contact information of anyone you invite to use and/or join our mobile application.
 • Mobile Device Data
  Device information, such as your mobile device ID, model, and manufacturer, and information about the location of your device, if you access the site from a mobile device.

4. Advertising Policy

The following policy is used for every aspects of advertising on Health.D Cam sites which includes websites, mobile applications and other social media channels directed to consumers. As used in the policy, the terms “Advertising” include third party banners, contextual advertising, and sponsored content. The guidelines in this policy govern issues like acceptance of advertisements by Health.D Cam, how advertisements are displayed on the site, and the removal of advertisements. Health.D Cam may change this policy at any time upon needed by posting a revised policy to the sites.
There are specific categories of advertisements that will be not accepted which against Health.D Cam’s business ethic. These categories include but are not limited to the following:

 • Illegal, ineffective and/or dangerous product or service
 • Fraudulent, deceptive, illicit, misleading or offensive material
 • Material that misrepresents, ridicules, discriminates or attacks an individual or group, the basis of age, national origin, race, religion, gender, sexual orientation, marital status, disability or any other status deemed inappropriate
 • Alcohol and drug
 • Gambling
 • Pornography or related themes
 • The simulation of news or an emergency
 • Material that directly advertises products to or is intended to attract children’s rights
 • Unreasonable, unlikely or extraordinary product or service claims
 • Media messages or imagery that strobe or flash
 • Advertising units that extend beyond the defined advertising space or interfere with the content or impact the readability of the content without user initiation

A click on an advertisement only link the end user to the third-party advertiser’s site or to relevant sponsored content area on Health.D Cam sites.

It is the advertiser’s responsibility to comply with all domestic and foreign laws and regulations applicable to its advertising within Health.D Cam, including current MoH guidelines for advertising. However, Health.D Cam reserves the right to review all advertising for compliance with applicable laws and regulations.

5. Terms and Conditions of Use

All users are expected to understand and practice Terms and Conditions of Use that Health.D Cam developed in order to use the sites.

 • Medical Advice and Treatment: Health.D Cam only provide counselling related referral service on basic health diagnosis and information of specialist doctors as well as health facilities. There is no medical advice and treatment provided.
 • Child Rights: Health.D Cam commits to protect the rights of children for any uses of content and image that may affect on children’s autonomy and wellbeing.
 • The Use of Content: Content is protected by copyright under Cambodian and foreign laws. Any uses of the content not expressly permitted by these Terms and Conditions is a breach of these Terms and Conditions and may violate copyright, trademark, and other laws. Content and features are subjected to change or termination without notice by Health.D Cam. All rights are reserved to Health.D Cam as a licensor.

អំពីស្ថាប័ន

 • ហេលសន៍ឌីខេម​ (Health.D Cam) ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្តល់ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅក្នុង​ប្រទេស​ក​ម្ពុ​ជា​នូវ​ព័ត៌មាន និង​ចំណេះដឹង​ចាំបាច់​នានាអំពី​សុខភាព​ប្រកបដោយ​ភាពច្បាស់លាស់​ និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ សេវា​ប្រឹក្សា និង​បញ្ជូន​ទៅកាន់​មូលដ្ឋានសុខាភិបាល

ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន៖ TEK4GOOD ផ្ទះ​លេខ​៥៩ ផ្លូវ​២៤២ រាជធានីភ្នំ​ពេញ​


info@healthdcam.com

+855 96 308 47 40


©2020 រក្សា​​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាងដោយ Health.D Cam