22. ខែ​មិថុនា 2021
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2015/09/portfolio_15.jpg
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2015/09/portfolio_17.jpg
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2015/09/portfolio_16.jpg
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2016/07/portfolio_02.jpg
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2016/07/portfolio_01.jpg
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2016/10/portfolio_11.jpg
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2016/10/portfolio_12.jpg
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2015/09/portfolio_14.jpg

Unexpected but exquisite – colour combinations

Title:

Description:

Unexpected but exquisite – colour combinations

Completely synergize resource taxing relationships via premier niche markets. Professionally cultivate one-to-one customer service.
Location
Barcelona
Year
2017
Collection
Spring / Summer


អំពីស្ថាប័ន

  • ហេលសន៍ឌីខេម​ (Health.D Cam) ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្តល់ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅក្នុង​ប្រទេស​ក​ម្ពុ​ជា​នូវ​ព័ត៌មាន និង​ចំណេះដឹង​ចាំបាច់​នានាអំពី​សុខភាព​ប្រកបដោយ​ភាពច្បាស់លាស់​ និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ សេវា​ប្រឹក្សា និង​បញ្ជូន​ទៅកាន់​មូលដ្ឋានសុខាភិបាល

ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន៖ TEK4GOOD ផ្ទះ​លេខ​៥៩ ផ្លូវ​២៤២ រាជធានីភ្នំ​ពេញ​


info@healthdcam.com

+855 96 308 47 40


©2020 រក្សា​​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាងដោយ Health.D Cam