19. ខែ​មិថុនា 2021
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2016/10/portfolio_12.jpg
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2015/09/portfolio_17.jpg
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2016/07/portfolio_02.jpg
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2015/09/portfolio_14.jpg
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2015/09/portfolio_15.jpg
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2015/09/portfolio_16.jpg
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2016/10/portfolio_11.jpg
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2015/09/portfolio_22.jpg
https://www.healthdcam.com/wp-content/uploads/2016/07/portfolio_01.jpg

Milan Fashion Week: New collection

Title:

Description:


Milan Fashion Week: New collection

Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line.
Category
Fashion weekStreet Fashion
Location
Milan
Year
2017
Fashion Show
Simone Rochy
Model
Anna Smith
Stylist
Elizabeth Banzon
Trend
Print Mashup


អំពីស្ថាប័ន

  • ហេលសន៍ឌីខេម​ (Health.D Cam) ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្តល់ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅក្នុង​ប្រទេស​ក​ម្ពុ​ជា​នូវ​ព័ត៌មាន និង​ចំណេះដឹង​ចាំបាច់​នានាអំពី​សុខភាព​ប្រកបដោយ​ភាពច្បាស់លាស់​ និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ សេវា​ប្រឹក្សា និង​បញ្ជូន​ទៅកាន់​មូលដ្ឋានសុខាភិបាល

ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន៖ TEK4GOOD ផ្ទះ​លេខ​៥៩ ផ្លូវ​២៤២ រាជធានីភ្នំ​ពេញ​


info@healthdcam.com

+855 96 308 47 40


©2020 រក្សា​​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាងដោយ Health.D Cam