24. ខែ​មិថុនា 2021
ខែ​ឧសភា 6, 20203min0

Related Articles


Ministry of Commerce

m1

Ministry of Commerce

Category

Welcome to the Ministry of Commerce and thank you for visiting our website.

I am pleased to inform you that the ministry’s mission is to provide the public all trade-related services, diversify new markets, and continue implementing Cambodia’s trade policies for the great benefits of private sector development and Cambodian people’s interests.

Our modernized automation systems are at the forefront, waiting to support, interact, and facilitate between the ministry and the public. Our staff are committed to serve you through the highly efficient systems that provide ease of use, quick access, and timely response.

On trade sector development, we will look to strengthen the implementation of Cambodia’s trade agenda as set forth in Cambodia’s Trade Integration Strategy (CTIS) 2019-2023, the Government’s Rectangular Strategy-Phase IV, National Strategic Development Plan (NSDP) 2019-2023, and Sustainable Development Goals (SDG), etc.

On behalf of the ministry, I would like to invite you to use our modernized automation systems and services to enhance your business, trade, and investment in the Kingdom of Cambodia. If you could not find services on our website, you may need to contact my staff directly via the given hotlines and emails so that they can assist you.

I also personally invite you to follow our daily activities on our Facebook page and subscribe our YouTube Channel of which you will find links here on the home page. I warmly welcome your suggestions and recommendations to improve our website and services 24/7. Thank you.

I welcome your valuable suggestions and recommendations to improve our website and our services to better serve you and Cambodia.

Lot 19-61, Russian Federation Blvd, Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of CAMBODIA.

Health.D Cam

chea.savuth@healthdcam.com

Contact Info

  • 092 888 326 / 078 555 959
  • omdararith@yahoo.com

Ministry of Commerce

Category

អំពីស្ថាប័ន

  • ហេលសន៍ឌីខេម​ (Health.D Cam) ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្តល់ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅក្នុង​ប្រទេស​ក​ម្ពុ​ជា​នូវ​ព័ត៌មាន និង​ចំណេះដឹង​ចាំបាច់​នានាអំពី​សុខភាព​ប្រកបដោយ​ភាពច្បាស់លាស់​ និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ សេវា​ប្រឹក្សា និង​បញ្ជូន​ទៅកាន់​មូលដ្ឋានសុខាភិបាល

ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន៖ TEK4GOOD ផ្ទះ​លេខ​៥៩ ផ្លូវ​២៤២ រាជធានីភ្នំ​ពេញ​


info@healthdcam.com

+855 96 308 47 40


©2020 រក្សា​​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាងដោយ Health.D Cam


Lot 19-61, Russian Federation Blvd, Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of CAMBODIA.

Health.D Cam

chea.savuth@healthdcam.com

Contact Info

  • 092 888 326 / 078 555 959
  • omdararith@yahoo.com