24. ខែ​មិថុនា 2021
ខែ​ឧសភា 6, 20203min0

Related Articles


Council for the Development of Cambodia (CDC)

c2

Council for the Development of Cambodia (CDC)

Category

Recognizing that the real economic growth necessary to achieve the country’s developmental goals lies in the development of a healthy private sector, the government undertook a program of reform to promote private sector investment. As part of this reform program, the Law on Foreign Investment in the Kingdom of Cambodia of 1994 established the Council for the Development of Cambodia (CDC). This law made the CDC the highest decision-making level of the government for private and public sector investment. It is chaired by the Prime Minister and composed of senior ministers from related government agencies.

​The Cambodian Investment Board (CIB) and the Cambodian Special Economic Zone Board (CSEZB) are the CDC’s operational arms for private sector investment. CIB deals with investment projects out of special economic zones (SEZs) and CSEZB takes charge of investment projects in SEZs. They review investment applications and grants incentives to investment projects meeting the requirements laid out in the 1994 Investment Law. This law streamlined the foreign investment regime and provided generous and competitive incentives for direct private sector investment.

​The government is committed to speeding up new investment project approvals and making CDC a truly effective one-stop service.

We value a strong client focus; cooperation within CDC and with other agencies; integrity and honesty; openness to new ideas; team work and communication.

Our vision is to be the Government Investment Promotion Agency with efficient and effective work and outputs, delivering benefits to the people of Cambodia through increased investment.

Our Purpose is to manage the Cambodian Government’s private sector investment policy and help attract and retain productive private sector investment.

Council for the Development of Cambodia, CIB & CSEZB Government Palace, Sisowath Quay, Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia

Health.D Cam

chea.savuth@healthdcam.com

Contact Info

  • 855 23 427 597 / +855 23 428 954
  • info@cambodiainvestment.gov.kh

Council for the Development of Cambodia (CDC)

Category

អំពីស្ថាប័ន

  • ហេលសន៍ឌីខេម​ (Health.D Cam) ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្តល់ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅក្នុង​ប្រទេស​ក​ម្ពុ​ជា​នូវ​ព័ត៌មាន និង​ចំណេះដឹង​ចាំបាច់​នានាអំពី​សុខភាព​ប្រកបដោយ​ភាពច្បាស់លាស់​ និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ សេវា​ប្រឹក្សា និង​បញ្ជូន​ទៅកាន់​មូលដ្ឋានសុខាភិបាល

ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន៖ TEK4GOOD ផ្ទះ​លេខ​៥៩ ផ្លូវ​២៤២ រាជធានីភ្នំ​ពេញ​


info@healthdcam.com

+855 96 308 47 40


©2020 រក្សា​​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាងដោយ Health.D Cam


Council for the Development of Cambodia, CIB & CSEZB Government Palace, Sisowath Quay, Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia

Health.D Cam

chea.savuth@healthdcam.com

Contact Info

  • 855 23 427 597 / +855 23 428 954
  • info@cambodiainvestment.gov.kh