21. ខែ​មិថុនា 2021
ខែ​ឧសភា 6, 20203min0

Related Articles


Cambodian Valuers and Estate Agents Association (CVEA)

CV$

Cambodian Valuers and Estate Agents Association (CVEA)

Category

The Cambodian Valuers and Estate Agents Association (CVEA) were founded by a number of real estate agencies operating in Cambodia and are registered at the Ministry of Interior as a non-profit business network organization in November 2008. The mission of CVEA is to serve all members to gain optimum opportunities and real estate market competitive advantage in Cambodia through strengthening professional competency, promoting business ethics, integrity, accountability, advocacy, and increase real estate market demands. Currently, CVEA has registered members of 58 agencies and is governed by an elected Board of Directors and directly led by a President who is elected for 2 years-terms. The organization is supported for its day-to-day operation by a secretariat. In order to fulfill its statutory mandate, the CVEA has formulated and adopted a 5-Year Strategic Plan, which will be used for a master plan and a roadmap to direct its operations to achieve the stated mission and number of setting indicators. Our 5-Year Strategic Plan is a reflection of our organization’s unique philosophy and beliefs, and how we see our organization evolves in the long run in a country which will be a part of a dynamic ASEAN Community. The Strategic Plan covers the CVEA’s long-term objectives, strategies, approaches, action priorities to be implemented over a period of five years from 2014 to 2018. It was developed through a participatory approach involving by the majority number of CVEA’s members, the executive committee, business lawyer, international real estate professional, the secretariat staff, and it was also presented to the CVEA’s Board of Directors for final inputs and approval. Based on the adopted Strategic Plan, CVEA will develop its Action Plan that presents annual objectives, priorities, and target results to be completed following its resources and ability.

Cambodian Valuers and Estate Agents Association is a non-profit organization of professional valuers and real estate agents.CVEA is a body which brings together property valuation & real estate agents organizations that represent valuers, real estate agents and related property consultants employed in private practice, business and industry, the public sector, and education, as well as some specialized groups that interface frequently with the profession.
2nd Floor, #50 ( ACLEDA Business Institute),Street 516, corner of Street 317,Sangkat Boeung Kak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.

Health.D Cam

chea.savuth@healthdcam.com

Contact Info

  • (855)23 63 24 834
  • info@cvea.org.kh

Cambodian Valuers and Estate Agents Association (CVEA)

Category

អំពីស្ថាប័ន

  • ហេលសន៍ឌីខេម​ (Health.D Cam) ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្តល់ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅក្នុង​ប្រទេស​ក​ម្ពុ​ជា​នូវ​ព័ត៌មាន និង​ចំណេះដឹង​ចាំបាច់​នានាអំពី​សុខភាព​ប្រកបដោយ​ភាពច្បាស់លាស់​ និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ សេវា​ប្រឹក្សា និង​បញ្ជូន​ទៅកាន់​មូលដ្ឋានសុខាភិបាល

ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន៖ TEK4GOOD ផ្ទះ​លេខ​៥៩ ផ្លូវ​២៤២ រាជធានីភ្នំ​ពេញ​


info@healthdcam.com

+855 96 308 47 40


©2020 រក្សា​​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាងដោយ Health.D Cam


Cambodian Valuers and Estate Agents Association is a non-profit organization of professional valuers and real estate agents.CVEA is a body which brings together property valuation & real estate agents organizations that represent valuers, real estate agents and related property consultants employed in private practice, business and industry, the public sector, and education, as well as some specialized groups that interface frequently with the profession.
2nd Floor, #50 ( ACLEDA Business Institute),Street 516, corner of Street 317,Sangkat Boeung Kak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.

Health.D Cam

chea.savuth@healthdcam.com

Contact Info

  • (855)23 63 24 834
  • info@cvea.org.kh