19. ខែ​មិថុនា 2021
ខែ​ឧសភា 6, 20201min0

Related Articles


Cambodia Constructors Association (CCA)

ac5

Cambodia Constructors Association (CCA)

Category

The Cambodia International Construction Industry Expo 2020 , is the Expo that​ organized by Cambodia​Constructors Association ( CCA ) ,only this EXPO’s organizer that supported by H.E Chea Sophara, Deputy Prime Minister, Minister of Ministry of Land Management Urban Planning and​​​
Construction ( MLUPC ) . The CCA prepares for the ​national and international companies to showcase their new construction materials equipment & machinery products in Cambodia, Just CCA’s Expo organizer has most opportunities to invite the construction companies, project owners and real estate investors to visit the EXPO . Also help the exhibitors to promote their products in Cambodia Market full year by CCA’s Medias such as website Facebook and the Expo directory .

Canadia Bank Tower (11th Floor) #315, Preah Monivong Blvd (St.93) corner Ang Doung (St.110),Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh

Health.D Cam

chea.savuth@healthdcam.com

Contact Info

  • (855)​​ ​96 5 811 861 / (855) 96 3 811 861 / (855) 96 4 811 861
  • secretariatcca@yahoo.com

Cambodia Constructors Association (CCA)

Category

អំពីស្ថាប័ន

  • ហេលសន៍ឌីខេម​ (Health.D Cam) ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្តល់ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅក្នុង​ប្រទេស​ក​ម្ពុ​ជា​នូវ​ព័ត៌មាន និង​ចំណេះដឹង​ចាំបាច់​នានាអំពី​សុខភាព​ប្រកបដោយ​ភាពច្បាស់លាស់​ និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ សេវា​ប្រឹក្សា និង​បញ្ជូន​ទៅកាន់​មូលដ្ឋានសុខាភិបាល

ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន៖ TEK4GOOD ផ្ទះ​លេខ​៥៩ ផ្លូវ​២៤២ រាជធានីភ្នំ​ពេញ​


info@healthdcam.com

+855 96 308 47 40


©2020 រក្សា​​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាងដោយ Health.D Cam


Canadia Bank Tower (11th Floor) #315, Preah Monivong Blvd (St.93) corner Ang Doung (St.110),Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh

Health.D Cam

chea.savuth@healthdcam.com

Contact Info

  • (855)​​ ​96 5 811 861 / (855) 96 3 811 861 / (855) 96 4 811 861
  • secretariatcca@yahoo.com