22. ខែ​មិថុនា 2021
អំពីយើង៖

ហេលសន៍ឌីខេម (Health.D Cam ) គឺជា​វេទិកា​សុខភាព​ឌីជីថល​ដែល​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង ​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅក្នុង​ប្រទេស​ក​ម្ពុ​ជា​នូវ​ព័ត៌មាន និង​ចំណេះដឹង​ចាំបាច់​នានា អំពីសុខភាព​ប្រកបដោយ​ភាពច្បាស់លាស់ និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ សេវា​ប្រឹក្សា និង​បញ្ជូន​ទៅកាន់​​មន្ទីរពេទ្យ​។​

គេហទំព័រ​ផ្លូវការ: https://www.healthdcam.com

ទស្សនវិស័យរបស់យើង៖

ហេ​លស៍​ឌី​ខេ​ម (Health.D Cam) គឺជា​វេទិការ​សុខភាព​ឌីជីថល​ឈានមុខ​គេ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ការស្វែងរក​ព័ត៌មាន និង​សេវា​សុខភាព​នៅ​កម្ពុ​ជាមាន​ភាពងាយស្រួល​។​

បេសកកម្មរបស់យើង៖

ហេ​លស៍​ឌី​ខេ​ម​ ​(Health.D Cam ) ប្តេជ្ញា​ក្នុងការ​ផ្តល់ជូន​នូវ​ព័ត៌មាន​សុខភាព​ដែលមាន​ស្តង់ដារ​ខ្ពស់និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ ព្រមទាំង​សេវា​បញ្ជូន​ទៅកាន់​មន្ទីរពេទ្យ​ដោយ​ការបង្កើត​ទំនាក់ទំនង​យ៉ាង​ជិតស្និត​រវាង​អ្នក​ជំងឺ និង​គ្រូពេទ្យ។​

គុណតម្លៃរបស់យើង៖

១. ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់

២. ការ​គោ​រព

៣. ទំ​នុ​ក​ចិត្ត

៤. ការ​ជឿ​ជាក់


អំពីស្ថាប័ន

  • ហេលសន៍ឌីខេម​ (Health.D Cam) ​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្តល់ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅក្នុង​ប្រទេស​ក​ម្ពុ​ជា​នូវ​ព័ត៌មាន និង​ចំណេះដឹង​ចាំបាច់​នានាអំពី​សុខភាព​ប្រកបដោយ​ភាពច្បាស់លាស់​ និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ សេវា​ប្រឹក្សា និង​បញ្ជូន​ទៅកាន់​មូលដ្ឋានសុខាភិបាល

ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន៖ TEK4GOOD ផ្ទះ​លេខ​៥៩ ផ្លូវ​២៤២ រាជធានីភ្នំ​ពេញ​


info@healthdcam.com

+855 96 308 47 40


©2020 រក្សា​​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាងដោយ Health.D Cam